imageimageimageimageimage

Stowarzyszenie Rowerowe ECO JAZZDA

Statut Stowarzyszenia Rowerowa ECO JAZZDA

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ROWEROWA ECO JAZZDA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada
osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3

Stowarzyszenie może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat.
§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kamionka.
§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II - Cele działania
§ 9

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:
1. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka komunikacji.
2. Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych ogólnodostępnych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
3. Rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację zawodów, konkursów, wspólnych treningów.
4. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe.

5. Podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez propagowanie zasad etyki i bezpieczeństwa w drogowym ruchu rowerowym.

6. Promowanie turystyki rowerowej poprzez organizację różnego rodzaju rajdów, wycieczek rowerowych.
7. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.

8. Prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu tras rowerowych.

9. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej poprzez współpracę z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej.

10. Monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju rowerowej infrastruktury poprzez wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służących rowerzystom.
11. Promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia m.in.: sortowanie odpadów, recykling, popularyzowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona cennych zasobów środowiska naturalnego, oraz wszelkich innych działań mających za zadanie ochronę środowiska naturalnego, organizując spotkania i warsztaty  o tej tematyce.

12. Organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich: konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.

13. Działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego poprzez podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie zdobywanie i gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na realizację działań statutowych, w szczególności za pomocą dotacji z organów administracji publicznej, funduszy Unii Europejskiej, dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych

14. Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację aktywnego spędzania wolnego czasu.

15. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej poprzez gromadzenie materiałów i publikowanie Informacji o wydawnictwach polskich, europejskich i światowych dotyczących turystyki rowerowej.
16. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych m.in. poprzez: pomoc w zdobyciu finansowania, organizację i doradztwo.
17. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej
18. Wykonywanie zadań zleconych – w zakresie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie –              w ramach otrzymanych na ten cel środków.
19. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży                      w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i organizowania wolnego czasu.
§ 10

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić współpracę z przedstawicielami władz pozarządowych, rządowych i samorządowych.


Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości i bliskie mu są cele działalności. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.  Członkowie w wieku od 16 do 18 lat  korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 12

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka. Członkowie w wieku od 16 do 18 lat  korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2.     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3.    Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.


§ 15

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 17

Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 18

Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 19

Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego
.
§ 21

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest jedynie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 22

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.    Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2.    Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu.
3.    Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4.    Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
5.     Śmierci członka.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.


Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.


Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.
§26
Uchwały Walnego Zebrania zapadają:
1.    W pierwszym terminie przy obecności połowy liczby członków uprawnionych do głosowania
2.    W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.    Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2.    Podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3.     Wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.    Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5.     Nadawanie i odbieranie godności członka honorowego.
6.    Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8.    Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
9.    Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 29

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
* z własnej inicjatywy,
* na żądanie Komisji Rewizyjnej,

* na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 30

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb.
§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:
1.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.    Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
3.    Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
4.    Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
5.    Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
6.    Zwoływanie Walnych Zebrań.
7.    Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8.    Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9.    Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
2.    W skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu
§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.    Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3.    Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.
4.    Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 34
Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, oraz dowolnego innego członka Zarządu.
§ 35

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.


Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 36

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
1.    Składki członkowskie
2.    Wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.    Dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów i inne źródła.


§ 37
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby.

Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

realizacja: StudioPixel.eu