imageimageimageimageimage

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej” zostało zarejestrowane  w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 28.06.2010 roku nr KRS 0000359868
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej” działa na podstawie Statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim  które odbyło się w dniu 19 listopada 2009 roku w Bliźnie.


Zarząd Stowarzyszenia:
Jeleń Wiesław – Prezes Zarządu
Głaz Genowefa- W-ce Prezes Zarządu
Kłusek Beata- Skarbnik
Ferfecka Ewa –Sekretarz
Jeleń Joanna - Kronikarz
Jeleń Maria- Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Pazdro Urszula
Kocoł Krystyna
Smoła Barbara

Celem Stowarzyszenia jest:
l) rozwój i promocja Gminy Ostrów, w tym zapobieganie bezrobociu i zapobieganie skutkom bezrobocia;
2) zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotykających rodzin mieszkających na terenie gminy Ostrów
3) rozwój kultury na terenie Gminy Ostrów i podtrzymywanie tradycji regionalnych;
4) propagowanie integracji z Unią Europejską;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Ostrów;
6) obrona praw kobiet;
7) działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym;

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) promowanie i wspieranie działań lokalnych;
2) promowanie rozwoju przedsiębiorczości;
3) aktywizację bezrobotnych;
4) współpracę z administracją rządową i samorządową, w szczególności z Urzędem Gminy Ostrów i Rada Gminy Ostrów;
5) organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy;
6) publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, książek, broszur, ulotek;
7) organizowanie szkoleń dla mieszkańców Gminy Ostrów i podmiotów współpracujących;
8) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną i Ludowymi Zespołami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Ostrów;
9) współpracę z placówkami oświatowymi;
10) świadczenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług w formie placówek, zespołów, imprez itp.;
11) wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności proekologicznej;
12) integrację środowiska przedsiębiorców wokół wspólnych działań;
13) tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, tworzenie programów aktywizacji społecznej i zawodowej;
14) organizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji prawnych, doradztwa psychologicznego i zawodowego dla mieszkańców Gminy Ostrów;
15) organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją;
16) organizowanie i prowadzenie wykładów i warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień;
17) utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin z problemami alkoholowymi;
18) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gminie Ostrów;

Działalnością odpłatną stowarzyszenia jest organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy; w szczególności organizacja:
a) dożynek
b) festynów
c) Wiejskich Dni Kobiet
d) Wiejskich Dni Matki
e) Zabaw karnawałowych, sylwestrowych

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających;
3) Honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polce, który:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia;
3) deklaruje chęć ich realizacji;
4) złożył deklarację członkowską;
5) przedstawił rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok w którym został przyjęty.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji jego celów;
2) przestrzegania postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
Zarząd składa się z czterech do sześciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Kronikarza i członków.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) skreślanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia;
3) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
4) powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących;
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
6) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
7) opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia;
8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich;
10) odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji;
11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „Bliźnieńskiej” angażuje się w promocję i rozwój sołectwa Blizna, często pomaga w organizacji imprez okolicznościowych na terenie swojego sołectwa takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Sylwester, Zlot historyczny - militarny, Dzień Dziecka itp.

realizacja: StudioPixel.eu