imageimageimageimageimage

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Ostrowianki"

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w dniu 30.06.2006 roku nr KRS 0000259272
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” działa na podstawie Statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 19 marca 2006 r. w Ostrowie

Zarząd Stowarzyszenia:
Cwanek Barbara- Prezes Zarządu
Kopeć Małgorzata- W-ce Prezes Zarządu
Kwietniewska Zofia – Skarbnik
Foltyńska Urszula – Sekretarz
Bil Teresa- Kronikarz
Boś Zofia- Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Przydział Alina
Idzior Elżbieta
Pieja Lidia
Stowarzyszenie  działa na podstawie  statutu uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 19 marca 2006 roku w Ostrowie.

Celem Stowarzyszenia jest:
l) rozwój i promocja Gminy Ostrów, w tym zapobieganie bezrobociu i zapobieganie skutkom bezrobocia;
2) zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych dotykających rodzin mieszkających na terenie gminy Ostrów
3) rozwój kultury na terenie Gminy Ostrów i podtrzymywanie tradycji regionalnych;
4) propagowanie integracji z Unią Europejską;
5) podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy Ostrów;
6) obrona praw kobiet;
7) działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym;

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) promowanie i wspieranie działań lokalnych;
2) promowanie rozwoju przedsiębiorczości;
3) aktywizację bezrobotnych;
4) współpracę z administracją rządową i samorządową, w szczególności z Urzędem Gminy Ostrów i Rada Gminy Ostrów;
5) organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy;
6) publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, książek, broszur, ulotek;
7) organizowanie szkoleń dla mieszkańców Gminy Ostrów i podmiotów współpracujących;
8) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną i Ludowymi Zespołami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Ostrów;
9) współpracę z placówkami oświatowymi;
10) świadczenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług w formie placówek, zespołów, imprez itp.;
11) wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności proekologicznej;
12) integrację środowiska przedsiębiorców wokół wspólnych działań;
13) tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, tworzenie programów aktywizacji społecznej i zawodowej;
14) organizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji prawnych, doradztwa psychologicznego i zawodowego dla mieszkańców Gminy Ostrów;
15) organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją;
16) organizowanie i prowadzenie wykładów i warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień;
17) utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin z problemami alkoholowymi;
18) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gminie Ostrów;

Działalnością odpłatną stowarzyszenia jest organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy; w szczególności organizacja:
a) dożynek
b) festynów
c) Wiejskich Dni Kobiet
d) Wiejskich Dni Matki
e) Zabaw karnawałowych, sylwestrowych

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych;
2) Wspierających;
3) Honorowych
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polce, który:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia;
3) deklaruje chęć ich realizacji;
4) złożył deklarację członkowską;
5) przedstawił rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok w którym został przyjęty.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do realizacji jego celów;
2) przestrzegania postanowienia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
Zarząd składa się z czterech do sześciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Kronikarza i członków.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) skreślanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia;
3) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
4) powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących;
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
6) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
7) opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia;
8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich;
10) odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji;
11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” często występuje także przy okazji różnych pikników organizowanych przez Gminę Ostrów, ale także gościnnie są zapraszani na występy do okolicznych miejscowości z pieśnią ludową, ponieważ przy Stowarzyszeniu działa zespół obrzędowo- ludowy – jest to wesoła grupa osób, którym chce się śpiewać, tańczyć i żyć.
Panie również biorą udział w konkursach z potrawą lokalną za co niejednokrotnie są wyróżniane.

realizacja: StudioPixel.eu