imageimageimageimageimage

KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Piękno Gminy Ostrów w obiektywie”

Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Ostrów.

2. Zdjęcia powinny mieć jednoznaczny związek z Gminą: przedstawiać krajobrazy, pomniki przyrody, zabytki, obiekty zlokalizowane na terenie Gminy, lokalną kulturę/folklor oraz „życie codzienne” z życia Gminy Ostrów.

3. Prace przedstawiające elementy flory i fauny powinny mieć bezpośredni związek z pejzażem Gminy.

Uczestnicy konkursu

1. W konkursie może brać udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Ostrów.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie były wcześniej publikowane.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a). Dostarczenie zdjęć konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie konkursu;

b). Dostarczenie, wraz ze zdjęciami, wypełnionej karty zgłoszenia prac na konkurs, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu;

2. Poprzez zgłoszenie zdjęć i przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a). Zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Gminy Ostrów w obiektywie” i wyraża zgodę na warunki
w nim zawarte;

b). Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego do celów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późniejszymi zmianami);

c). Jest autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych prac konkursowych oraz że prace te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

d). Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac konkursowych na: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjnopromocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce 30-122 Kamionka 69 tel. 172233134 do 29.10.2018r.

 

Ocena prac konkursowych

1. W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powołuje jury konkursowe.

2. W skład jury konkursowego wejdzie profesjonalny fotograf.

3. Decyzje Jury konkursowego są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 12.11.2018 roku na stronie internetowej Organizatora www.gckis.gminaostrow.eu i facebooku

2. Wyniki konkursu i nadesłane zdjęcia zostaną przedstawione na wystawie. Autorzy zwycięskich zdjęć zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać zgłoszone do konkursu zdjęcia

  1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 zdjęć w formacie 13´18. Dopuszczane się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne.

Technika zdjęć dowolna.

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Ostrów i musi mieć jednoznaczny z nią związek.

4. Każde zdjęcie musi mieć swój unikalny tytuł, który znajdzie się zarówno w opisie oraz na karcie informacyjnej.

* Jeżeli na fotografii będzie wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię powinien dołączyć pisemne oświadczenie tej osoby, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku.

realizacja: StudioPixel.eu